ಅಮೆರಿಕನ್ನಡ
Amerikannada
ಹೊಂಬೆಳಕು
ದಗ್ಧ೦ ದಗ್ಧ೦ ತ್ಯಜತಿ ನ ಪುನಃ ಕಾ೦ಚನ೦ ಕಾ೦ತಿವರ್ಣ೦,
ಛಿನ್ನ೦ ಛಿನ್ನ೦ ತ್ಯಜತಿ ನ ಪುನಃ ಸ್ವಾದುತಾಮ್ ಇಕ್ಷುದ೦ಡಮ್|
ಘೃಷ್ಟ೦ ಘೃಷ್ಟ೦ ತ್ಯಜತಿ ನ ಪುನಶ್ ಚ೦ದನ೦ ಚಾರುಗ೦ಧ೦,
ಪ್ರಾಣಾ೦ತೇಪಿ ಪ್ರಕೃತಿವಿಕೃತಿರ್ ಜಾಯತೇ ನ ಉತ್ತಮಾನಾಮ್||
-ುಭಾಷಿತರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ ೩೮೬:೩೬೨
ಸುಟ್ಟು ಸುಟ್ಟರೂ ಬಿಟ್ಟೀತೆ ತನ್ನ ಹೊಳಪನು ಚಿನ್ನ?
ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿದರೂ ಕಬ್ಬು ಸಿಹಿ ರುಚಿಯ ತನ್ನ?
ತೇಯ್ದು ತೇಯ್ದರೂ ಎಷ್ಟು, ಗ೦ಧ ಪರಿಮಳವನ್ನ?
ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಬಿಟ್ಟು ಅಲುಗದು ಕೊನೆಗೂ ಉತ್ತಮರ ಬೆನ್ನ!
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  ಹೆಸರು*
  ಇ-ಮೇಲ್*
Type in Kannada (Press Ctrl+g to toggle between English and Kannada)